Leeg

Totaal: 0,00 €

Algemene voorwaarden

U bent hier

Algemeen

Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% btw.

Op al onze aanbiedingen zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op deze website.

Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Peter Verhaegen Fotografie behoudt zich het recht voor de leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

Peter Verhaegen Fotografie garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u automatisch een bevestigingsmail.

Prijzen

Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Alle prijzen op de site zijn in euro inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten per zending: verzendkosten vindt u bij leveringsvoorwaarden.

Bij het bestellen van meerdere stuks van hetzelfde product, zal de prijs maar geldig zijn voor het aantal stuks op voorraad op dat moment. Indien wij niet alle aantallen aan dezelfde prijs kunnen leveren, brengen wij de klant daar eerst van op de hoogte en krijgt de klant alsnog de mogelijkheid om zijn bestelling te annuleren of het aantal stuks van zijn bestelling te verminderen.

Offertes

Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.

Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Peter Verhaegen Fotografie zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

Mondelinge toezeggingen verbinden Peter Verhaegen Fotografie slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

Afbeeldingen

Alle afbeeldingen, foto´s, tekeningen, gegevens betreffende specificaties of meegeleverde accessoires, enz., op deze website gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Risico

De koper wordt verondersteld de eigenschappen en de installatie- en gebruiksaanwijzing van de door hem gekochte producten te kennen. Alle risico´s, gekoppeld aan de verkochte goederen, gaan over op de koper vanaf het ogenblik van de levering.

De verkoper wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade toegebracht aan personen of goederen.

Verzakingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Peter Verhaegen Fotografie retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Aanvaarding

Om geldig te zijn, moet elke klacht, zowel voor wat betreft de goederen als de factuur, ons binnen de acht dagen na de levering of ontvangst overgemaakt worden

Waarborg / Herstellingen

Gebreken in de materialen die voor de leverancier verborgen waren, zullen zijn verantwoordelijkheid niet in het gedrang brengen en geen aanspraak op schadevergoeding veroorzaken.

De waarborg tegen constructiefouten en gebreken van de door ons verkochte goederen is beperkt tot de garantie die wordt verleend door de desbetreffende fabrikant. De garantie geldt niet bij verkeerd gebruik of gebrekkig onderhoud door de koper.

Vervoer- en/of verzendingskosten van gebrekkige of herstelde of vervangen goederen zijn in elk geval ten laste van de koper en gebeurt op zijn risico.

Indien een product defect gaat binnen de garantieperiode, geeft dit geen recht op vervanging.

Peter Verhaegen Fotografie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een eventuele vertraging bij de uitvoering van de herstelling. Eventueel opgegeven termijnen ter zake zijn louter indicatief.

Peter Verhaegen Fotografie is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies.

Het herstellen of omruilen van een product houdt geen verlenging in van de garantieperiode.

Bestek- of onderzoekskosten zijn enkel recupereerbaar bij effectieve herstelling van het toestel of aankoop van een vervangend toestel.

Niet afgehaalde herstellingen worden automatisch na 6 maanden eigendom van Peter Verhaegen Fotografie.

Betwistingen

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van Leuven zijn bevoegd om kennis te nemen van mogelijke geschillen

Annuleren

Annuleren van een bestelling voor de goederen zijn opgestuurd kan kosteloos enkel en alleen we hiervan tijdig en schriftelijk op de hoogte werden gebracht.

Privacy

De consument heeft het recht zijn gegevens in te zien en kan deze zo nodig laten wijzigen.